VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Nemokamos paslaugos
Pacientų teisės ir pareigos
Ginčų sprendimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka
Struktūra ir darbo laikas
Darbuotojų pareigos
Baigiamosios nuostatos
Vidaus tvarkos taisyklės
Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                                                           

PATVIRTINTA:
VšĮ Anykščių r. sav. PSPC
direktoriaus
2017  m.  birželio 23  d.
įsakymu Nr. V- 137

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  CENTRO

 

VIDAUS  TVARKOS  TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) paruoštos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymu, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymu.

 

2. Anykščių rajono Tarybos sprendimu 2010-02-25 Nr.T-68 patvirtinti įstaigos įstatai. Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Anykščių PSPC), kodas 154278545, adresas – V. Kudirkos g.1, LT-29145 Anykščiai. Steigėjas ir savininkas – Anykščių rajono savivaldybė.

 

3. Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, reguliuojančiais įstaigos veiklą, steigėjo patvirtintais įstaigos įstatais.

 

4. Taisyklėse nurodyti reikalavimai yra privalomi visiems Anykščių PSPC darbuotojams. Darbuotojai turi būti pasirašytinai supažindinti su taisyklėmis priimant juos į darbą (sudarant darbo sutartį). Anykščių PSPC  direktoriaus įsakymai privalomi visiems įstaigos darbuotojams.

 

Esant reikalui taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos ir keičiamos. Su taisyklių papildymu ir pataisymu darbuotojai, atsakingi padaliniuose už darbo administravimą privalo supažindinti padalinio darbuotojus pasirašant. Taisykles tikslina, pildo, keičia įstaigos vadovo pavedimu darbuotojai, atsakingi padaliniuose už darbo administravimą.

 

5. Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:

 

5.1. Anoniminė sveikatos priežiūra – šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientui, kai asmens duomenys, leidžiantys nustatyti jo asmens tapatybę, nenurodomi medicinos dokumentuose.

 

5.2. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami.

 

5.3. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

 

5.4. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.

 

5.5. Paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.

 

5.6. Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.

 

5.7. Sveikatos priežiūros įstaiga - įstaiga įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas.