VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Nemokamos paslaugos
Pacientų teisės ir pareigos
Ginčų sprendimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka
Struktūra ir darbo laikas
Darbuotojų pareigos
Baigiamosios nuostatos
Pacientų teisės ir pareigos
Pacientų teisės ir pareigos

 

IV. PACIENTŲ  TEISĖS  IR  PAREIGOS ĮSTAIGOJE

 

18. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

18.1. Pacientas, pasirinkęs Anykščių PSPC, apsidraudęs arba apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientas turi teisę gauti visas centre teikiamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

18.2. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

18.3. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

19. Teisė pasikeisti pirminės sveikatos priežiūros gydytoją (Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562 įstatymas 4 straipsnio 2 dalis):

19.1. Pacientai, norintys pasikeisti gydytoją (gydytis pas kitą tos pačios įstaigos gydytoją) asmeniškai  pildo formą Nr.025-025-2/a – „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“,  ne dažniau kaip vieną kartą metuose bei kitais atvejais suderina su administracija. Raštu nurodo motyvus, kodėl keičia gydytoją. Patariame, pacientų ir specialistų patogumui bei sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti, pasirinkti tą patį gydytoją, kurį pasirinkusi visa šeima.

20. Teisė į informaciją

20.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Nemokamų ir mokamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtys skelbiamos skelbimų lentoje.

20.2. Sveikatos priežiūros įstaigoje pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie jo profesinę kvalifikaciją. Darbuotojai darbo metu privalo nešioti darbo pažymėjimus, prisegtus kairėje krūtinės pusėje. Specialisto vardas, pavardė, pareigos, darbo laikas skelbiamas skelbimų lentoje ir ant kabineto durų. Visi specialistai dirba tik turintys reikiamą išsilavinimą ir licenciją.

20.3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicininius terminus.

20.4. Informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas.

20.. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

21. Teisė nežinoti

21.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

21.2. Šios nuostatos netaikomos, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

22. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose

22.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

Anykščių PSPC dirbantys gydytojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paciento kreipimosi į juos žodžiu ar raštu, privalo sudaryti galimybę, savo akivaizdoje, pacientui susipažinti su įrašais savo asmens sveikatos istorijoje. Pacientas, norėdamas gauti savo asmens sveikatos istorijos kopiją, kreipiasi į darbuotoją, padalinyje atsakingą už darbo administravimą arba administraciją žodžiu arba raštu. Anykščių PSPC referentas per 3 darbo dienas nuo paciento kreipimosi, paciento lėšomis padaro ir išduoda medicinos dokumentų kopijas ir pasirašytinai įteikia pacientui. Rašytinė informacija apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas (kai ji nesusijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu), teikiama vadovaujantis Rašytinės informacijos teikimo ir paslaugos apmokėjimo tvarka, patvirtinta Anykščių PSPC direktoriaus įsakymais.

22.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo pagrįstumą sprendžia įstaigos vadovas.

22.3. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

23. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą

23.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti , gydyti ar pacientui slaugyti.

23.2. Duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

23.3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

23.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

24. Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ypatumai.

24.1. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas.

24.2.Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

24.3.Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.

24.4 Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, VšĮ Anykščių PSPC privalo nedelsdama pranešti teisėsaugos institucijoms.

25. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą

25.1 Ligų, įeinančių į SAM patvirtintų ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašą, diagnozavimas ir gydymas neįeina į šeimos gydytojo kompetenciją (Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“), todėl šios paslaugos Anykščių PSPC neteikiamos. Šias ligas gydytojas gali tik įtarti. Įtarus pacientas siunčiamas gydytojo specialisto (gyd. dermatovenerologo, gyd. psichiatro) konsultacijai. Kadangi šių sričių specialistams siuntimai nereikalingi, tai nereikia pildyti formos 027/a ir naudoti asmens duomenų, taip išsaugomas anonimiškumas.

26. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose

26.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.

26.2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

27. Paciento pareigos

27.1. Pacientas privalo susipažinti su jam pateiktomis VšĮ Anykščių PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jose nurodytas pareigas;

27.2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, burnos ertmės ir dantų higiena, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su VšĮ Anykščių PSPC specialistais ir darbuotojais;

27.3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

27.4.Pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus ;

27.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai sveikatos priežiūros paslaugas ;

27.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

27.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

27.8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais VšĮ Anykščių PSPC darbuotojais ir kitais pacientais;

27.9. Netrukdyti sveikatos priežiūros specialistams vykdyti savo pareigų;

27.10. Apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų pacientai (išskyrus būtinąją pagalbą) neaptarnaujami.

27.11. Įstaigoje, padaliniuose netriukšmauti, nešiukšlinti, negadinti įstaigos turto laikytis drausmės ir vidaus tvarkos taisyklių.

27.12. Nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių medžiagų;

27.13. Pacientai sudrausmina savo mažamečius vaikus, kad nelakstytų po koridorius, neišdykautų;

27.14. Tualetu naudotis tam skirtose vietose (pažymėta atitinkamais ženklais), prisilaikant visų higienos reikalavimų;

27.15. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei.

28. Teisė į žalos atlyginimą

28.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyriuje, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

29. Draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento sutikimo.

29.1.Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.

29.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią.

29.3. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

30. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros išreiškimas

30.1. Laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą dėl dienos stacionarinės ar ambulatorinės sveikatos priežiūros atvykęs arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija:

30.1.1.informacija apie toje sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

30.1.2. informacija apie nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;

30.1.3. informacija apie siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką;

30.1.4. informacija apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles;

30.1.5. informacija apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą;

30.1.6. informacija apie paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ir (ar) teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų.

30.2. Gydantis gydytojas privalo pacientui suteikti informaciją apie jo sveikatos būklę, diagnozę, sveiką gyvenseną, atliktus tyrimus, riziką, komplikacijas, vaistų šalutinį poveikį, pasveikimo prognozę, apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Jei gydantis gydytojas negali atsakyti į visus paciento klausimus, pacientas gali kreiptis į padalinio darbuotoją, atsakingą už darbo administravimą arba įstaigos direktorių.

31. Paciento sutikimo rašytinė forma

31.1. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant įstaigoje patvirtintą formą, atitinkančią sveikatos apsaugos ministro reikalavimus.

31.2. Gaunant informacija pagrįstą sutikimą dėl chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, informacija laikoma tinkama, kai pacientui buvo išaiškinta chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros esmė, jų alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos (nepageidaujami padariniai).

31.3. Prieš atlikdamas pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

32. Bendrosios atstovavimo nuostatos

32.1. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus.

32.2. Įstatymų nustatytais atvejais pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina tik per atstovus ar teismo leidimu.

32.3. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

32.4. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą.

33. Atstovavimas neveiksniam ir ribotai veiksniam pacientui.

33.1. Pacientui, teismo pripažintam neveiksniu, atstovauja paskirti globėjai.

33.2. Pacientas, teismo pripažintas ribotai veiksniu, teises įgyja ir pareigas prisiima, taip pat jas įgyvendina pats tiek, kiek tų teisių jam nėra apribojęs teismas.

34. Paciento atstovai pagal pavedimą.

34.1.Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose.

35. Paciento atstovai pagal įstatymą

35.1. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.

35.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

35.3. Paciento nuo 16 metų sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų yra paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal įstatymą. Nurodyti asmenys nelaikomi paciento nuo 16 metų atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).