VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Nemokamos paslaugos
Pacientų teisės ir pareigos
Ginčų sprendimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka
Struktūra ir darbo laikas
Darbuotojų pareigos
Baigiamosios nuostatos
Darbuotojų pareigos
Darbuotojų pareigos

 

VIII. DARBUOTOJŲ  PAREIGOS

 

45.Įstaigos darbuotojai ir pacientai savo santykius privalo grįsti geronoriškumo, savitarpio supratimo ir tolerancijos principais.                                                                                                  

46.Užtikrinant  pacientų saugumą atliekamų diagnostinių tyrimų, procedūrų metu, įstaigos darbuotojai turi laikytis darbų ir gaisrinės saugos reikalavimų

47. Kilus gaisrui įstaigoje išjungti elektrą, gelbėti ne tik savo gyvybę, bet ir įstaigoje besilankančių pacientų gyvybę. Gaisro atveju nesinaudoti liftu. Mokėti naudotis gesintuvu ir priešgaisriniu čiaupu, žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žinoti žmonių evakuavimo planą ir savo pareigas evakuojant žmones, gelbėjant turtą. Gaisrinė komanda iškviečiama telefonu 01 arba 112.

48. Draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose ir teritorijoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti leidžiama tik tam skirtoje vietoje (laisvu nuo darbo laiku).                                                                                                                

49.  Į darbą atvykti laiku, dirbti pagal nustatytą darbo grafiką, gerai ir efektyviai atlikti savo pareigas (nepažeidžiant darbo pareigų), dirbti sąžiningai ir kvalifikuotai, visą laiką skirti darbui (išskyrus pietų pertrauką), gilinti savo profesines žinias.                                                                                                    

50. Darbo vietoje palaikyti tvarką ir švarą, laikytis darbo higienos, darbo ir gaisrinės saugos, vidaus tvarkos reikalavimų. Būti tvarkingos išvaizdos, švaria apranga.

51. Tiriant ir gydant pacientus, vadovautis visuotinai pripažintais medicinos mokslo ir praktikos principais bei standartais ir įstaigoje vidaus medicininio audito patvirtintomis procedūromis.                                                                                            

52. Nepažeisti mediko etikos normų.

53. Informuoti pacientus apie įstaigos darbo tvarką, atliekamus tyrimus ir procedūras, bei suteikti informaciją visais klausimais, susijusiais su paciento sveikata savo kompetencijos ribose. 

54. Gerbti pacientą. Informacija apie pacientą - konfidenciali. Užtikrinti paciento teises numatytas LR Paciento teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.  

55. Tausoti darbdavio pastatus, bendros paskirties ir darbo įrenginius, prietaisus, tikslingai ir taupiai naudoti elektros ir šilumo energiją, medžiagas, vandenį ir kitus išteklius, atlyginti materialinius nuostolius.

56.  Nepiknaudžiauti darbdavio suteiktomis darbui priemonėmis, darbdavio informacinėmis ir ryšių priemonėmis naudotis tik darbo tikslais, darbo laiku savo elgesiu nediskredituoti darbdavio.         

57. Kabinete dirbantis slaugytojas privalo palydėti pacientą į kitus kabinetus. (Dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimo išrašymo, tyrimų, procedūrų, dėl parašų, antspaudų ar išvadų).